Q&A

Čo je ATIP?
ATIP predstavuje ďalšiu formu vzdelávania študentov FaF UK v Bratislave, ktorá spája vysokoškolské štúdium s praxou a snaží sa reflektovať na jej aktuálne požiadavky. Cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v oblasti správnej dispenzácie a poradenstva pri liečbe a samoliečbe pacientov, kde je úloha verejného lekárnika nezastupiteľná. Súčasne má projekt ambíciu prispieť k zlepšeniu dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku a rozvinúť dlhodobú a úspešnú spoluprácu akademického a podnikateľského subjektu pri vzdelávaní a výchove budúcich verejných lekárnikov.


Komu je ATIP určený?
Edukačný projekt ATIP je určený študentom v 4. roku štúdia príslušného akademického roku v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia na FaF UK v Bratislave.


Ako ATIP prebieha?
Každý akademický rok sa koná aktuálny ročník projektu ATIP a má stanovenú konkrétnu tematickú oblasť, ktorej sa venuje. Projekt prebieha v dvoch fázach:

 • 2-dňový edukačný tréning v apríli vo štvrtok a piatok v posledný týždeň semestrálnej výučby. Organizuje sa v priestorom na FaF UK a ide o:
  • Teoretický interaktívny seminár na stanovenú tému za účasti odborníkov z praxe (lekári a farmaceuti). Koná sa vo štvrtok cca 13.00 – 17.00 hod.
  • Tri praktické workshopy v piatok cca od 8.00 – 15.00 hod.: Dispenzačný trenažér zameraný na praktický nácvik správnej dispenzácie a poradenstva, Prezentačné a komunikačné zručnosti, tretí workshop pripravený špecificky podľa témy.
 • Praktická časť v októbri prebieha on-line formou. Študenti plnia zadané úlohy v rámci povinnej praxe a v mieste jej výkonu.

Realizácia projektu rešpektuje študijné povinnosti študenta (účasť na výučbe, povinnej praxi a pod.) a koná sa mimo nich.


Ako sa v rámci ATIP komunikuje?
 1. Študent, zaradený do projektu ATIP má elektronický prístup do kurzu v systéme Moodle, kde nájde odborné materiály, podklady a ostatné náležitosti, vyplývajúce z aktuálneho ročníka projektu.
 2. Študent, zaradený do projektu ATIP dostáva elektronický Newsletter na svoju e-mailovú adresu, ktorú oznámi pri prihlásení sa do kurzu. Týmto spôsobom je informovaný o všetkých aktualitách súvisiacich s projektom.
 3. Prostredníctvom SSŠF sa využíva aj komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí
 4. Priama komunikácia s koordinátorkou projektu doc. PharmDr. Minárikovou, PhD. (minarikova@fpharma.uniba.sk alebo osobne).

Kto sa môže do projektu prihlásiť?
Do projektu ATIP sa môže prihlásiť každý študent v 4. roku štúdia príslušného akademického roka v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia na FaF UK v Bratislave. Prihlásenie je bez obmedzenia počtu študentov formou on-line registrácie.


Ako sa treba do projektu prihlásiť?
Do projektu ATIP sa študent musí prihlásiť on-line registráciou na www.atip.uniba.sk. Okrem základných kontaktných údajov (meno, e-mailový a telefonický kontakt) je potrebné uviesť predpokladané miesto výkonu povinnej 5-mesačnej praxe. Údaje študent poskytuje podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom manažovania a vyhodnotenia jeho účasti v projekte ATIP. Registrácia sa otvára zvyčajne v januári spolu so zverejnením témy aktuálneho ročníka. O spustení registrácie aktuálne informujeme.


Je počet študentov v projekte obmedzený?
Áno. Z organizačných dôvodov je počet študentov zaradených do projektu ATIP limitovaný na max. 70 študentov.


Aké sú kritéria pre zaradenie študenta do projektu?
Vzdelanie má byť slobodné a toto projekt ATIP rešpektuje. Možnosť zapojiť sa do projektu má každý študent, bez ohľadu na doterajšie študijné výsledky či iné aktivity. Pre zaradenie študenta do projektu je však rozhodujúci dátum a čas prihlásenia, ktorý sa automaticky generuje pri registrácii. Do projektu sa zaradí prvých 70 prihlásených študentov, čo je dané organizačnými možnosťami projektu. Ostatní registrovaní študenti zostávajú v pozícii náhradníkov. Včasná registrácia je preto dôležitá. Zoznam zaradených študentov je zverejnený v aktuálnom ročníku a pravidelne sa aktualizuje. O zaradení sú študenti informovaní aj Newsletterom, ktorý dostanú na svoj uvedený e-mail.


Je možné odhlásiť sa z projektu?
Prihlásený študent sa z projektu nemôže sám odhlásiť. Je potrebné, aby hneď kontaktoval koordinátorku projektu (minarikova@pharm.uniba.sk) a informoval ju o tejto skutočnosti. Jeho miesto je následne ponúknuté inému záujemcovi.


Čo prináša projekt študentom?
ATIP ponúka jedinečnú možnosť zapojiť sa do inovatívnej formy vzdelávania. Každý zapojený študent má šancu získať nové teoretické vedomosti, overiť si ich v praktických podmienkach, kontaktovať sa s mnohými odborníkmi z oblasti lekárenstva aj medicíny, spoznať prácu vo farmaceutickej firme, a tak sa lepšie pripraviť sa budúcu profesiu. ATIP sprostredkováva vzdelávanie aj v iných oblastiach, ako sú hlavné činnosti lekárnika (dispenzácia a poradenstvo). Išlo napr. o prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch či „Školu chrbta“. Absolvovaním projektu študent zlepšuje svoju pripravenosť na svoje budúce pôsobenie – či bude v lekárni alebo v iných pracovných pozíciách – v podobe teoretických poznatkov aj praktických zručností. Za účasť v projekte a splnenie požadovaných úloh študent získava CERTIFIKÁT.


Čo je CERTIFIKÁT projektu?
Absolvovaním projektu a splnením požadovaných úloh každý účastník dostane CERTIFIKÁT o účasti. Podmienky pre udelenie CERTIFIKÁTU sú vopred zverejnené v rámci aktuálneho ročníka a ide o:

 • Účasť na 2-dňovom tréningu v apríli.
 • Splnenie konkrétnych úloh v októbri.

Keďže sa jedná o jediný projekt svojho druhu v rámci Slovenska, CERTIFIKÁT dáva účastníkom projektu ATIP výhodu pri hľadaní si zamestnania a lepšieho uplatnenia na trhu práce. CERTIFIKÁT spolu so symbolickým darčekom sa udeľuje študentovi osobne v rámci skúšky z predmetu Lekárenská prax v termínoch, kedy je študent prihlásený na skúšku z predmetu (t.j. v zimnom semestri akademického roka).